BLOG     O NAS     KONTAKT

Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
 3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do StartUp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której StartUp wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 6. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
 7. wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 8. StartUp niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że StartUp zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, StartUp nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. StartUp dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. StartUp może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
  14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 16. StartUp dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

 

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

StartUp dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
 3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

         (adres osoby składającej pismo)

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

Atlas Tower,  Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Blakkat photo&more
Katarzyna Korzeniowska
ul. Bieńczycka 15b/23
31-860 Kraków

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………..

 

 1. Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….

 

 1. Przedmiot umowy ……………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                                        ……………………………

                                                                               Podpis Klienta

 

Data: ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR REKLAMACJI

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

         (adres osoby składającej pismo)

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

Atlas Tower,  Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Blakkat photo&more
Katarzyna Korzeniowska
ul. Bieńczycka 15b/23
31-860 Kraków

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia ………………………….……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego wnoszę o ………………………………………… …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                        ……………………………

                                                                               Podpis Klienta

 

Data