BLOG     O NAS     KONTAKT

Regulamin Akcji „Torba za opinię”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TORBA ZA OPINIĘ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „TORBA ZA OPINIĘ” (dalej zwanej „Promocją”). 

1.2. Organizatorem Promocji jest Blakkat photo&more (dalej zwany „Organizatorem”).

1.3. Sponsorem nagród w Promocji jest Blakkat photo&more (dalej zwany „Sponsorem”).

1.4. Promocja polega na przekazaniu reklamowej torby z firmową grafiką Blakkat photo&more, gdzie gadżet zostanie przekazany każdej osobie, która napisze opinię na temat zakupionego produktu lub skorzystania z usługi oferowanej przez Blakkat photo&more (zwane dalej „Nagrodą”).
1.5. Udział w Promocji można wziąć w okresie od 10.05.2023 r. do 30.06.2023 r. albo do wyczerpania puli Nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
1.6. Całkowita ilość Nagród w ofercie promocyjnej wynosi łącznie 15 sztuk. W przypadku, gdy całkowita pula Nagród zostanie wyczerpana, Organizator Promocji poinformuje o tym zdarzeniu na facebookowym profilu Blakkat photo&more i zakończy Promocję. 

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI


2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty lub Usługi, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej Uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki: 

a) w dowolnym okresie skorzystać z oferty usługowej Blakkat photo&more lub dokonać zakupów produktów oferowanych przez sklep Blakkat photo&more; 

b) opublikować opinię o zakupionym Produkcie lub zrealizowanej Usłudze przez Blakkat photo&more, na jednej ze stron internetowych:
google – po przejściu do wyszukiwarki internetowej www.google.pl należy znaleźć profil firmy Blakkat photo&more, a następnie dodać opinie o firmie Blakkat photo&more,

facebook  – wejść na profil https://www.facebook.com/blakkatphoto/reviews i dodać opinie, 

c) każdy uczestnik może dodać po jednej opinii w każdym serwisie (jedną na facebooku i jedną na google),

d) jednemu uczestnikowi przysługuje wyłącznie jedna Nagroda, niezależnie od ilości dodanych opinii,

e) użytkownik powinien zrobić screen opublikowanej przez siebie opinii,

f) użytkownik powinien przesłać wiadomość mailową na adres biuro@blakkat.pl w treści tematu wiadomości wpisać “Akcja Torba za opinię” i załączyć screen swojej opinii.

3.2. Uczestnik Promocji, który prześle prawidłowo wiadomość z screenem opinii, otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wyboru przekazania nagrody.
3.3. Poprawne wysłanie potwierdzenia dodania opinii powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do Nagrody z zastrzeżeniem, że pula Nagród nie została wyczerpana.
3.4. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania maila zgłaszającego do akcji wysłanego przez uczestnika, przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanym zgłoszeniu, w szczególności czy wiadomość spełnia warunki uprawniające do przyznania nagrody.
3.5. Każdy uczestnik w terminie maksymalnie 3 dni po zakończeniu weryfikacji, o jakiej mowa w regulaminie, informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do nagrody i zasadach jej wydania. 

 

4. NAGRODY

 

4.1. Nagrodą w Promocji jest: biała, termiczna torba reklamowa z grafiką reklamową Blakkat photo&more. Średnia wartość rynkowa Nagrody brutto wynosi 25 zł.
4.2. Udział w Akcji oraz napisanie opinii, o których mowa w regulaminie, uprawnia do odbioru tylko jednej Nagrody, niezależnie ile opinii i w których serwisach internetowych Użytkownik opublikował.
4.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
4.4. Z uwagi, że Nagroda jest torbą reklamową wykonaną bezpośrednio przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji na formę i wykonanie nagrody. 

 

5. WYDAWANIE NAGRÓD


5.1. Po spełnieniu warunków, o jakich mowa w regulaminie, uczestnikowi zostanie wysłana wiadomość mailowa z potwierdzeniem otrzymania Nagrody i z prośbą o wybór formy przekazania nagrody.
5.2. Nagrody, o jakich mowa w regulaminie, mogą zostać wydane w sposób:  – wysłane przesyłką kurierską na adres pocztowy podany podczas odpowiedzi na weryfikację udziału w Promocji, w ciągu maksymalnie 14 dni od daty akceptacji zgłoszenia do Promocji, – przekazane osobiście przez Organizatora na terenie Krakowa lub Krosna – odbiór osobisty nagrody.
5.3. W razie niemożności przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.
5.4. Usunięcie opublikowanej opinii, która została zgłoszona do Akcji Promocyjnej, zobowiązuje uczestnika do niezwłocznego zwrócenia otrzymanej Nagrody na wskazany przez Organizatora adres pocztowy lub zwrot równowartości Nagrody na wskazany przez Organizatora rachunek konta bankowego.
5.5. Próby wyłudzenia Nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 

6. DANE OSOBOWE


6.1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach Promocji.
6
.2. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Blakkat photo&more – Katarzyna Korzeniowska, ul. Szkolna 5, 38-457 Świerzowa Polska, tel. 508668939, biuro@blakkat.pl, zwana dalej Administratorem.
6.3. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: biuro@blakkat.pl bądź pisemnie na adres Administratora. Inspektorem danych osobowych jest Katarzyna Korzeniowska.
6
.4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez który należy rozumieć : – przeprowadzenie Promocji “Torba ZA OPINIĘ”. – dochodzenie i obrona przed roszczeniami uczestników Promocji “Torba ZA OPINIĘ”.
b) art.6 ust.1 lit c RODO – wydanie Nagród i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości w celu wypełnienia obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa.
6.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji i okresu reklamacyjnego nie dłużej niż do 10.05.2024 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz wycofania zgody lub zakończenia działań marketingowych prowadzonych przez Administratora.
6.6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji do Organizatora Promocji. Ponadto dostęp do danych osobowych Uczestników Promocji mogą mieć następujące Podmioty: firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, firmy archiwizujące i niszczące dokumenty, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
6.7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
6.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
6.9. Podanie wskazanych danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych Uczestnika oznacza automatycznie brak możliwości uzyskania nagród w Promocji.
6.10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne.
6.11. Dane Uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas wysyłania wiadomości ze zgłoszeniem lub podanego kontaktowego numeru telefonu.
7.2. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez Uczestników Promocji.
7
.5. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora oraz na Stronie Regulaminu Promocji. 

Akcja Torba za opinię
Torba reklamowa Blakkat photo&more do Akcji Torba za opinię